Акт прийому передач майна зразок

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА В ОРЕНДУ 3. Передача-приймання Об'єкта здійснюється двосторонньою комісією, яка формується Сторонами з їх уповно важених представників, на підставі відповідного Акта приймання-передачі. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію і розпочати передачу Об'єкта протя гом 3 робочих днів з моменту підписання Договору. Протягом строку, визначеного в п. При переданні Об'єкта складається Акт прийому-передачі, який підписують члени двосторонньої комісії. В Акті відображається стан Об'єкта. Об'єкт вважається переданим в оренду з моменту підписання Акта, зазначеного у п. Об'єкт повинен бути переданий Орендодавцем і прийнятий Орендарем протягом 3 робочих днів з дати почат ку роботи двосторонньої комісії. Строк оренди за Договором може бути скорочений за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ 5. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається з урахуванням в установленому порядку індексу інфляції за попередній місяць. Орендну плату Орендар незалежно від наслідків його господарської діяльності сплачує в безготівковому по рядку на поточний рахунок Орендодавця не пізніше 05 числа попереднього місяця. Розмір орендної плати може переглядатися та змінюватися за взаємною згодою Сторін не частіше, ніж один раз на рік. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу Орендодавця з метою урахування індексу інфляції та у випадках, передбачених чинним законодавством України. На час проведення Орендодавцем капітального ремонту Об'єкта, передбаченого п. У разі повної неможливості використання Об'єкта Орендарем внаслідок проведення капітального ремонту Орендар звільняється від сплати орен дної плати на строк такого ремонту. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ 6. Орендодавець має право: 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ 7. У договорі страхування страховому полісі Орендода вець повинен бути вказаний як вигодонабувач страхового відшкодування. Орендар зобов'язаний надати Орендодав цю завірену належним чином копію договору страхування страхового полісу та копії платіжних доручень про сплату страхових платежів. Уразі немож ливості відновлення Об'єкта Орендодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків. Орендар має право: 7. Орендар самостійно і від власного імені укладає зі спеціалізованими організаціями договори на надання в повному обсязі комунальних послуг, які він споживатиме на Об'єкті. Орендар не має права укладати договори контракти, угодиу тому числі про спільну діяльність, пов'язані з будь-яким використанням Об'єкта іншою юридичною чи фізичною особою. Орендар, у разі виконання ним належним чином обов'язків за Договором, має переважне перед іншими особа ми право на придбання Об'єкта у разі продажу останнього Орендодавцем. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДОДАВЦЕВІ 8. Повернення Об'єкта Орендодавцеві здійснюється двосторонньою комісією, яка формується Сторонами з їх уповноважених представників, на підставі відповідного Акта приймання-передачі. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію не пізніше ніж за 3 робочі дні до закінчення строку дії Договору. Протягом строку, визначеного в п. При передачі Об'єкта складається Акт приймання-передачі, який підписується членами двосторонньої комісії. У ньому відображається стан Об'єкта. Об'єкт вважається фактично переданим Орендарем Орендодавцю з дати підписання Акта приймання-передачі. Об'єкт повинен бути переданий Орендодавцеві у тому ж стані, у якому він був переданий в оренду, з урахуван ням нормального зносу. Поліпшення Об'єкта, зроблені Орендарем без згоди Орендодавця, якщо їх можна відокремити від Об'єкта без завдання йому шкоди, Орендар повинен відокремити і вивезти до моменту, визначеного у п. Невідокремлені поліпшення та поліпшення, які неможливо відокремити від Об'єкта без завдання останньому шкоди, переходять з моменту підписання Акта приймання-передачі, вказаного в п. Вартість поліпшень Об'єкта, проведених Орендарем без згоди Орендодавця, які неможливо відокремити без шкоди для Об'єкта, компенсації не підлягає. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 9. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне вико нання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором. Сторона, яка своїми діями завдала збитків іншій Стороні, повинна їх відшкодувати в повному обсязі. Відшкодування завданих збитків не звільняє Сторону від виконання інших обов'язків за Договором. Орендодавець не несе відповідальності за збитки, завдані Орендарю внаслідок аварії інженерних кому нікацій, які знаходяться на Об'єкті або за його межами, якщо вину Орендодавця не встановлено. Орендар відшкодовує Орендодавцю збитки, завдані неналежним поточним ремонтом або експлуата цією Об'єкта. При погіршенні стану або знищенні Об'єкта з вини Орендаря він відшкодовує Орендодавцю збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення майна, крім випадків, коли відповідні ризики було застраховано і розмір страхового відшкодування більше розміру завданих збитків. Орендар несе повну матеріальну відповідальність за збитки, завдані у разі звільнення ним Об'єкта без письмового попередження Орендодавця або без складання Акта приймання-передачі Об'єкта Орендодавцю. При цьому Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату за весь період користування до моменту підписання вказаного Акта. У разі невиконання Орендарем своїх зобов'язань за Договором Орендодавець вправі стягнути завдані йому збитки за рахунок коштів Орендаря у встановленому чинним законодавством України порядку. Усі спори, пов'язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодав ством України. Договір підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється печатками Сторін. Договір набуває чинності в момент, визначений у п. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке відбулося під час дії Договору. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, зміни в Договір можуть бути внесені тільки за взаємною домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до Договору. Додаткова угода до Договору оформляється за тими ж правилами, що й сам Договір. Зміни в Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено в додатковій угоді, Договорі або в чинному законодавстві України. Дія Договору припиняється в разі: 10. Якщо інше прямо не встановлено Договором або чинним законодавством України, Договір може бути розірваний тільки за взаємною домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору. Договір вважається розірваним з моменту підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до нього, якщо інше не встановлено в додатковій угоді, Договорі або у чинному законодавстві України. При невиконанні або порушенні однією зі Сторін умов Договору та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї зі Сторін за рішенням суду. Орендодавець має право відмовитися від Договору і вимагати повернення Об'єкта, якщо Орендар не вносить орендної плати за користування Об'єктом протягом трьох місяців підряд. Якщо Орендодавець відмовився від Договору, останній є розірваним з моменту, коли Орендар одержав повідомлення Орендодавця про відмову від Договору. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані з ним, у тому числі з його дійсністю, укладен ням, виконанням, зміною та припиненням, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або пору шення Договору, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони укладені у тій самій формі, що й Договір. Усі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку зроблені у тій самій формі, що й Договір. Після підписання Договору всі попередні переговори щодо його укладення, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні його умов. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов'язується повідомляти в письмовій формі іншу Сторону про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у 10-денний строк, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків. Відступлення права вимоги та або переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб до пускається виключно за умови попереднього письмового погодження з іншою Стороною. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникають у зв'язку з укладенням, виконанням і припиненням Договору, не застосовуються норми Закону України "Про оренду державного і комунального майна" від 10. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою на 4 сторінках у 2 автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН А К Т приймання-передачі в оренду нежитлового приміщення м. Акт складено у 2-х примірниках на 1 аркуші кожний, що мають однакову юридичну силу. Приміщення здав Приміщення прийняв Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015- Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного Група держав проти корупції GRECO - Group of States against corruption на 63-му пленарному засіданні, Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік.

Похожие документы
Карта сайта
Схема промывки форсунок своими руками
Статьи управление персоналом
Белки жиры углеводы таблица

Комментарии